Програмиране с XML
(упражнения)

Упражнения

Упражнение № 1: Какво е XML.

Упражнение № 2: Добре конструиран XML.   

Упражнение № 3: XML в браузър: Таблици с каскадни стилове.  

Упражнение № 4: XSLT и XPath.   

Упражнение № 5: XSLT в детайли.

Упражнение № 6: Документен обектен модел DOM.

Упражнение № 7: API интерфейс за XML (Simple API for XML - SAX).

Упражнение № 8: Пространства от имена - Namespaces.

Упражнение № 9: Основен валиден XML: DTD дефиниций.

Упражнение № 10: Валиден XML.

Упражнение № 11: XML и бази от данни.

Упражнение № 12: XML синтаксис.

Упражнение № 13: Парсер и DOM.

Упражнение № 14: N-слойна архитектура и XML.

Упражнение № 15: XML базирани технологии за съхранение и обмен на информация. XHTML. XSL - трансформаций.

Учебна програма на дисциплината.

Задачи за самостоятелна работа.

Литература
  1. Eрик Нюкъмър, Web услуги - XML, WSDL, SOAP, UDDI, СофтПрес, 2005
  2. Дейвид Хънтър, Програмиране с XML, СофтПрес, 2001
  3. Джефри Рихтер, Microsoft .Net Framework Приложно програмиране, СофтПрес, 2002
  4. Светлин Наков и колектив, Програмиране за .NET Framework - Част 1, Част 2
  5. Хавиер Пачеко, Delphi for .Net - Ръководство за разработчика, СофтПрес, 2005
  6. William J. Pardi, XML in Action, MS Press, 1999