Софтуерни технологии
(упражнения)

Упражнения

Упражнение № 1. Въведение в дисциплината Софтуерни технологии.

Упражнение № 2. Жизнен цикъл. Фази на производство. Контролна точка. Задача. Видове цени.

Упражнение № 3. Подготовка за разработването на плана на проекта.

Упражнение № 4. Запознаване с Microsoft Project

Упражнение № 5. Настройване на ресурсите в МS Project.

Упражнение № 6. Разработване план на проект с помощта на MS Project.

Упражнение № 7. Разработване план на проект с помощта на MS Project.

Упражнение № 8. Договор за разработка на софтуерни услуги. Технико - икономическо задание.

Упражнение № 9. Задание за разработка. Външно проектиране.

Упражнение № 10. Софтуерен реинженеринг - основни аспекти.

Упражнение № 11. Правни аспекти при разработване на софтуерни продукти.

Упражнение № 12. Unified Modeling Language

Упражнение № 13. Use Case

Упражнение № 14. Activity Diagram

Упражнение № 15. Разработване на примерен софтуерен продукт - Информационна система "Книга".

Изисквания към студента.

 

ИЗПОЛЗВАН СОФТУЕР

 1. Microsoft Project 2003
 2. OpenProj
 3. Microsoft Word
 4. Violet UML Editor
 5. Astah

ТЕМИ ЗА РЕФЕРАТИ
Студентите, които няма да разработвят курсов проект по дисциплината, могат да направят реферат. Темите са посочени тук.

ЛИТЕРАТУРА

 1. Лекционен материал по "Софтуерни технологии" от доц.д-р Г. Тупаров
 2. Ескенази, Авр., Н. Манева, (2006) СОФТУЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ, Второ преработено и допълнено издание, КЛМН, София, България
 3. Н. Манева (2010) Теми по Софтуерни Технологии на специалност Компютърни Науки; линк
 4. Clements, P., F. Bachmann, L. Bass, D. Garlan, J. Ivers, R. Little, R. Nord, J. Stafford ,(2002) DOCUMENTIG SOFTWARE ARCHITECTURES, Addison Wesley, USA
 5. Brown, W., R. Malveau, H. McCormick III, T. Mowbray, (1998) ANTI PATTERNS. REFACTORING SOFTWARE, ARCHITECTURES, AND PROJECTS IN CRISIS, John Wiley & Sons, Inc., Canada
 6. Rumbaugh, J., I. Jacobson, G. Booch, (1999) THE UNIFIED MODELING LANGUAGE REFERENCE MANUAL, Addison-Wesley Press, USA