Компютърен дизайн на печатни и рекламни материали

Анотация на курса
Курсът е практическо въведение в издателските системите от една страна и от друга за разработване на печатни и електронни материали, като рекламни брошури, диплянки, плакати, списания, вестници и др. Студентите ще се запознават с принципите при подготовката и работата със софтуерни продукти използвани в издателската дейност. Ще бъдат разгледани типови задачи в областта на издателската и рекламна дейност.

Курсът e естествено продължение на курса по "Информационни технологии" и подготвя студентите за бъдещо разработване на различни типове дизайни на рекламни материали, уеб сайтове и др.

Извънаудиторната заетост по дисциплината включва работа в библиотека и разработване на курсова задача. Съотношението между аудиторна и извънаудиторна заетост е 1:1.

Цели, задачи и очаквани резултати

Този курс има за цел да осигури на студентите задълбочени познания и допълнителна специална подготовка за теорията и практиката в издателските системи. Те ще се запознаят с методите за обработка на цифрови изображения, способите и начините за създаване на векторни графики и подготовката и създаването на графични дизайни с различно предназначение.

Основната задача е студентът да добие умения за прилагане на похватите и средствата в издателските системи.

Очакваните резултати от курса като цяло са усвояването от студентите на:
• Основни теоретични познания от издателските системи;
• Умения за използване на специализирани софтуерни продукти;
• Умения за обработване на изображения и векторни графики.


Семинарни занятия

1. Въведение в издателските системи. Основни понятия и термини. (1 час)

2. Преглед на софтуерните продукти използвани в издателската дейност. (1 час)

3. Инструменти за оформяна на страница, мрежа, колони, вътрешни полета, граници, заглавия, текст, графики и изображения. (1 час)

4. Работа с шрифтове – размер, стил, подравняване и цветови шаблони. (1 час)

5. Оформяне и работа с блокове от текст, графика, изображения, рамки и бели полета. (1 час)

6. Основни видове графики – растерна, векторна, фрактална Графични файлове формати – предимства и недостатъци. (1 час)

7. Използване, редактиране и сканиране на графики, изображения и фотографии. Цветове. Цветови режими (монохромен, High color, True color). Цветови модели (RGB, CMYK, HSB). (1 час)

8. Преглед на софтуерните продукти за създаване и обработване на фотографии и изображения. (1 час)

9. Преглед на софтуерните продукти за създаване и обработване на векторна графика. (1 час)

10. Създаване и обработване на листовки, картички и визитки. (1 час)

11. Създаване и обработване на списания и книги. Предна и задна корица. Вътрешни страници. Използване на илюстрации. Съдържание. (1 час)

12. Създаване и обработване на рекламни материали – рекламни брошури и продуктови каталози. Фирмено лого. Корици. Места за реклама. (1 час)

13. Разработване на самостоятелен проект. (3 часа)


Упражнения

1. Въведение в издателските системи. Основни понятия и термини (2 часа)

Задача 1.

В Microsoft Word създайте календар за 2018 година, без да използвате готови шаблони. Календарът да бъде организиран с помощта на таблици, за фон да бъде добавено изображение и да бъдат смесени различни графични обекти от тип Shape.
Примерни изгледи на страницата можете да видите в двата линка: Вариант без рамки и Вариант с рамки.

Задача 2.

Уловията на задачите, както и материала за теоретична подготовка към упражнение 1 се намират на следния линк.
Необходими материали за това упражнение може да бъдат свалени от тук.

2. Преглед на софтуерните продукти използвани в издателската дейност. (2 часа)

Теоретичният материал към тази тема може да се изтегли от следния линк.
Задача 1.

Създайте дизайн на картичка за Деня на влюбените със стандартен формат на страницата.
Формата на страницата на картичката да бъде A5 (21 х 14.8 см), изглед Landscape.
Дизайна на картичката може да се свали от тук.
Необходимите изображения за това упражнеине могат да се свалят от www.pixabay.com или от тук.

Задача 2.

Създайте дизайн на картичка за Деня на влюбените със собствен формат.
Картичката да бъде с формата на сърце, разположена върху страница с формат с A4 (29.7 х 21 см) , изглед Portrait.
Дизайна на картичката може да се свали от тук.
Необходимите изображения за това упражнеине могат да се свалят от www.pixabay.com или от тук.

3. Инструменти за оформяна на страница, мрежа, колони, вътрешни полета, граници, заглавия, текст, графики и изображения. (2 часа)

Теоретичният материал към тази тема може да се изтегли от следния линк.
Условията на задачите и начина на реализиране се намират на този линк.

Задача 1.

Създайте дизайн на първит разказ "Баба Цоцолана" на Ран Босилек от творбата "Патиланско царство".
За целта трябва да се изплозва програмата Scribus, а формата на страницата да бъде A4.
Необходимият текст и изображение се намират тук.
Дизайна на листовката може да се свали от този линк.

Задача 2.

Създайте дизайн на листовка с цел реклама на дървени мебели от измислена фирма.
Листовката е A5 формат, изглед Portrait и трябва да е създадена в Publisher.
Дизайна на листовката може да се свали от този линк.
Необходимото изображение за това упражнеине може да се свали от тук.
Ако сами не можете да измислите лого, тогава можете да свалите предложеното в дизайна на листовката от тук.

4. Работа с шрифтове – размер, стил, подравняване и цветови шаблони. (2 часа)

Условията на задачите и начина на реализиране се намират на този линк.

Задача 1.

Като използвате програмата Inkscape, създайте типографско изображение, което може да бъде птица, животно или рамка

Задача 2.

Като използвате програмата Inkscape създайте типографско лого.

Задача 3.

С помощта на създаденото от вас лого и типографско изображение, създайте листовка със съдържание по ваш избор. Няма изисквания към софтуера за реализация.

Задача 4.

Създайте каталог от 20 шрифта, със съдържание и корица.

5. Оформяне и работа с блокове от текст, графика, изображения, рамки и бели полета. (2 часа)

Задача 1.

Създайте дизайн на информационен бюлетин, която да дава сведения за определена регионална, историческа или национална забележителност.
Примерна реализация тук.

Задача 2.

Създайте рекламна брошура (диплянка), която да рекламира вашата специалност. Няма ограничения за използвания софтуер.
Примерна реализация тук и тук.

Задача 3.

Създайте плакат, с който да рекламирате вашата специалност. Няма ограничения за използвания софтуер.
Примерна реализация тук.

Задача 4.

Създайте плакат или рекламна брошура (диплянка), с който да рекламирате предишното ви училище.

6. Основни видове графики – растерна, векторна, фрактална. Графични файлове формати – предимства и недостатъци. (2 часа)

Условията на задачите и начина на реализиране се намират на този линк.

7. Използване, редактиране и сканиране на графики, изображения и фотографии. Цветове. Цветови режими (монохромен, High color, True color). Цветови модели (RGB, CMYK, HSB). (2 часа)

Задача 1. Напишете сравнителене доклад на два цветови модела, като определите техните положителни и отрицателни черти, и приложението им.

8. Преглед на софтуерните продукти за създаване и обработване на фотографии и изображения. (2 часа)

Задача 1. Използвайки графичния редактор Gimp (или PhotoShop) създайте колаж на поздравителна картичка за рожден ден с надпис "Честит рожден ден!".
Колажа да се състои от поне три различни фотографии (изображения), като едната от тях да е на човек, дете или животно.

Задача 2. Използвайки графичния редактор Gimp (или PhotoShop) и настолна издателска система по избор Scribus (или Publisher) създайте 12 колажа (страници) за календар за 2017, по един за всеки месец.

За реализирането на тези две задачи, можете да използвате безплатната база www.pixabay.com.

Условията на задачите и начина на реализиране се намират на този линк.

9. Преглед на софтуерните продукти за създаване и обработване на векторна графика. (2 часа)

Задача 1. Създайте векторно изображение по избрана от вас фотография.
Примерна реализация на тази задача, може да се види на следния линк.

10. Създаване и обработване на листовки, картички и визитки. (2 часа)

Задача 1. Създайте листовка с пейзажна ориентация.

Задача 2. Създайте листовка с портретна ориентация.

Задача 3. Създайте рекламна листовка на конкретен продукт.

Примерна реализация на тази задача, може да се види на следния линк.

11. Създаване и обработване на списания и книги. Предна и задна корица. Вътрешни страници. Използване на илюстрации. Съдържание. (2 часа)

Задача 1. Създайте илюстрован справочник с информация за някое от тракийските златни съкровища, открити по българските земи.

За реализирането на задачата използвайте Microsoft Publisher или Microsoft Word.
Създайте нов празен документ във формат A4. Форматирайте шаблона като буклет (book fold) и оформете дизайна на изданието.
Примерна реализация на задачата, може да се разгледа в архива.

12. Създаване и обработване на рекламни материали – рекламни брошури и продуктови каталози. Фирмено лого. Корици. Места за реклама. (2 часа)

Задача 1. Примерна реализация на тази задача, може да се види на следния линк.

13. Разработване на самостоятелен проект. (6 часа)

Самостоятелния проект трябва да бъде изпратен по електронната поща на преподавателя и да бъде представен на хартиен носител.
Всички проекти трябва да бъдат предадени най-късно до 22 май 2019 год.


Литература

Основна

1. Джон Макуейд, Професионален дизайн на печатни материали, СофтПрес, 2007
2. Роджър Паркър, Професионален дизайн в рекламата, СофтПрес, 2006
3. Брайън Лолър, Официалното ръководство на Adobe® за: Дизайн, предпечат и печат – Официално ръководство, СофтПРес, 2006
4. Rebecca Gagen, Kim Golombisky, White Space is Not Your Enemy: A Beginner's Guide to Communicating Visually through Graphic, Web and Multimedia Design , Focal Press, 2010
5. Elizabeth Eisner Reding Microsoft Publisher 2013: Illustrated, Cengage Learning Publishing, 2013
6. Joy L. Starks, Microsoft Publisher 2013: Complete, Cengage Learning Publishing, 2014
7. Tamara Weinberg, The new community rules. Marketing on the social web, O’Reilly Media
8. John DiMarco, Digital Design for Print and Web. An Introduction to Theory, Principles, and Techniques, Wiley Publishing, 2010
9. Fazreil Amreen, Instant GIMP Starter: Learn the basics of GIMP through practical examples, Packt Publishing, 2013


Допълнителна

1. SCRIBUS: Open Source Desktop Publishing, http://www.scribus.net/canvas/Scribus
2. GIMP: GNU Image Manipulation Program, http://www.gimp.org/
3. INSCAPE: Open Source Scalable Vector Graphics Editor, http://inkscape.org/


 
Теми за курсови проекти

Тема 1: Да се създаде проект на диплянка (формат А4, двустранен печат), визитка и авторско лого (векторна графика) представяща цялостна бизнес идея.

Тема 2: Да се създаде проект на авторско лого (векторна графика) и брошура (каталог), състоящ се най-малко от два листа формат A4, форматирани като буклет и сгънати във формат A5 (общо 8 страници). Брошурата може да бъде меню за ресторант, каталог за детски играчки, каталог на автомобили и др.
Задължително да бъдат посочени уеб адресите на използваните текстове и изображения, ако те не са авторски.

Тема 3: Да се създаде авторско лого на издателство (векторна графика) и проект на списание, състоящо се най-малко от два листа формат A4, форматирани като буклет и сгънати във формат A5 (общо 8 страници).
Задължително да бъдат посочени уеб адресите на използваните текстове и изображения, ако те не са авторски.

Тема 4: Да се създаде авторско лого на издателство (векторна графика) и проект на книга, състояща се най-малко от два листа формат A4, форматирани като буклет и сгънати във формат A5 (общо 8 страници).
Задължително да бъдат посочени уеб адресите на използваните текстове и изображения, ако те не са авторски.

Тема 5: Да се създаде авторско лого на издателство (векторна графика) и проект на вестник, състоящ се най-малко от два листа формат A4.
Задължително да бъдат посочени уеб адресите на използваните текстове и изображения, ако те не са авторски.

Теми за реферати

Студентите, които нямат възможност да разработят курсов проект се допуска да напишат реферат, който трябва да бъде авторска разработка и придружен със съответните литературни източници.
Темите за реферат могат да бъдат изтеглени от този линк.

Изисквания към курсовата работа и реферата:
• Курсовата разработка трябва да отговаря на конкретната тема;
• Да е логически и съдържателно добре структурирана;
• Да обхваща основните аспекти на разглежданата проблематика;
• Да съдържа коректно цитиране на използваната литература;
• Да бъде предадена на хартиен и цифров носител.


 
Оценяване на студентите

Текущ контрол
Оценката от текущият контрол се оформя от разработване на един курсов проект КП и един реферат Р. Всеки реферат и курсов проект носят по равен брой точки.
Оценката от текущ контрол (Отк) се изчислява по формулата:

Отк= (КП + Р) / 2
Студентите, които нямат минимална оценка среден /3/ от текущ контрол не се допускат до изпит на редовната сесия. Те трябва да представят допълнителни разработки и след получаване на оценка поне среден /3/ се допускат до писмен изпит на поправителна или ликвидационна сесия.

Крайна оценка
Окончателната оценка (Оок) отчита резултатите от текущия контрол и оценката от писмения изпит (Оиз) в съотношение 1:1 съгласно формулата:

Оок = (Отк + Оиз) / 2

Окончателната оценка, изпитната оценка и оценката от текущ контрол се дават по шестобалната система – 2, 3, 4, 5, 6.