Компютърна графика

Анотация на курса

Курсът има за цел да запознае студентите с основните похвати в компютърната графика, да даде практически знания и умения чрез използване на специализирани софтуерни продукти, като CorelDraw, Corel Photo-Paint, Inkscape и Blender.

Състои се от лекции (30 часа) и лабораторни упражнения (15 часа). Броят на кредитите, които студентите получават след приключване на курса са 6,5.

Курсът приключва с авторски разработки на самостоятелен курсов проект или реферат.

Извънаудиторната заетост (120 часа) по дисциплината включва работа в библиотека, работа в Интернет и разработване на курсова задача.


Лекционни занятия

1. Въведение в компютърната графика (2 часа)

2. Основни понятия от аналитичната геометрия (2 часа)

3. Двумерна графика - точки, линии и многоъгълници (2 часа)

4. Обекти - позициониране, мащабиране и завъртане (2 часа)

5. Растерна графика (2 часа)

6. Тримерна графика (2 часа)

7. Обемно моделиране (2 часа)

8. Текстури (2 часа)

9. Осветителни модели (4 часа)

10. Модели за визуализация (2 часа)

11. Фонова анимация, преход между екраните (2 часа)

12. Използване на криви в компютърната графика (2 часа)

13. Създаване на реализъм в компютърната графика (2 часа)

14. Рендъринг (2 часа)


Лабораторни занятия (теми за реферат)

1. Въведение в компютърната графика (1 час).

Задача 1.

Направете сравнение между два от разгледаните цветови модела.

Задача 2.

Дайте списък от приложни програми продукти, с помощта на които може да се създават векторни или растерни изображения.

2. Запознаване с интерфейса на програми за векторна графика. Настройване на работната област. Настройване на листа и цветовата палитра.

Задача 1.

С помощта на програмата Inkscape всеки студент да направи собстева визитна картичка.

За реализирането на тази задача може да се използва следния файл.

3. Двумерна графика в програми за компютърна графика – точки, възли, прави, криви (1 час)

Задача 1.

С помощта на програмата Inkscape да се нарисува косатката от линка.

За реализирането на тази задача може да се използва следния файл.

4. Позициониране, мащабиране, завъртане и отсичане на обект в програми за компютърна графика (1 час)

Задачи за реализиране.

С помощта на програмата Inkscape да се решат задачите описани в документа тук.

5. Използване на текстове и шрифтове в програми за компютърна графика (1 час)

За реализирането на тази задача може да се използва следния файл.

Задача 1. Като използвате програмата Inkscape създайте типографско лого.

Задача 2. Като използвате програмата Inkscape и използвате само текстове, създайте картинка.

Задача 3. Като използвате програмата Inkscape създайте дизайн на значка или медал.

6. Клониране, прилагане на ефекти и филтри в програми за компютърна графика (1 час)

За реализирането на тази задача може да се използва следния файл.

Задача 1. Като използвате програмата Inkscape създайте следното изображение.

Задача 2. Като използвате програмата Inkscape създайте изображението. Само момичето изглежда по следния начин.

7. Създаване и обработка на растерна графика с програми за обработка на изображения (Gimp, Corel PhotoPaint) (1 час)

За реализирането на тази задача може да се използва следния файл.

8. Запознаване с интерфейса на Blender. (1 час)

Цели на темата: Очаквани резултати:
Задача 1.

9. Управление и редактиране на обекти в 3D пространството. (1 час)

Задачи.

10. Материали и текстури. (1 час)

Задача 1.

По време на лабораторните занятия ...

11. Осветителни модели. Осветление на сцената (1 час)

По време на лабораторните занятия ...

12. Анимация. (1 час)

По време на лабораторните занятия ...

13. Виртуални камери (1 час)

По време на лабораторните занятия ...

14. Рендване и композиция (1 час)

По време на лабораторните занятия ...

15. Визуализация на готови сцени (1 час)

По време на лабораторните занятия ...
Литература

Основна литература

1. Jonh F. Hughes, Andries Van Dam, Morgan McGuire, David F. Sklar, James D. Foley, Seven K. Feiner, Kurt Akeley (2014) Computer Graphics: Princibles and Practice, 3rd edition, Addison-Wesley
2. Steven J. Janke (2015) Mathematical Structures for Computer Graphics, Wiley
3. Tavmjong Bah (2011) Inkscape: Guide to a Vector Drawing Program, 4th edition, Prentice Hall; http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL/html/ 4. Михаил Бурлаков (2004) CorelDraw 12, БХВ - Петербург
5. Fazreil Amreen (2013) Instant GIMP Starter, Packt Publishing
6. Philip Whitt (2014) Beginning Photo Retouching and Restoration Using GIMP, Apress
7. Neal Hirsig (2013) Blender 3D Design Course, http://gryllus.net/Blender/3D.html
8. Gordon Fisher (2014) Blender 3D Basics Beginner’s Guide, 2nd edition, Packt Publishing
9. Lance Flavell (2010) Behinning Blender. Open Source 3D Modeling, Animation and Game Design, Apress
10. Емилиян Петков (2013) Основи на компютърната графика, изд. Фебер https://www.researchgate.net/publication/278033386_Osnovi_na_komputrnata_grafika

Всеки студент на Югозападен университет "Неофит Рилски" може да се възползва от безплатния софтуер и книги, предоставене от Microsoft, чрез системата DreamSparks. За повече информация за правата и привилегиите можете да прочетете в този документ.

Оценяване на студентите

Текущ контрол
Текущият контрол се осъществява по време на лабораторните занятия чрез разработването на отделни упражнения У1, …, У13 през семестъра и чрез защита на изготвен курсов проект – КП, чийто разработване започва през последните два часа от лабораторните занятия и се продължава в извън аудиторната заетост на студента. Оценките от проекта и осреднената от упражненията са с еднаква тежест.
Оценката от текущ контрол (Отк) се изчислява по формулата:

Отк = 0,5*KП + 0,5*(У1+У2+ … + У13)/13
Студентите, които нямат минимална оценка среден /3/ от текущ контрол не се допускат до изпит на редовната сесия. Те трябва да представят допълнителни разработки и след получаване на оценка поне среден /3/ се допускат до писмен изпит на поправителна или ликвидационна сесия.

Крайна оценка
Окончателната оценка (Оок) отчита резултатите от текущия контрол и оценката от писмения изпит (отворен тест) (Оиз) в съотношение 1:1 съгласно формулата:

ОК = 0.50* Отк + 0.50*КТ

Окончателната оценка, изпитната оценка и оценката от текущ контрол се дават по шестобалната система – 2, 3, 4, 5, 6.

Оценяването на постигнатите резултати в процеса на обучението е съобразено с изискванията на ЗВО и Наредба №21 на МОН от 30 септември 2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити.

Общият кредит на дисциплината „Компютърен дизайн“ е 6,5 кредита. Присъствието и работата по време на лекционните и лабораторни занятия присъжда на студентите 1,8 кредит от аудиторната заетост и 4,7 кредит от извънаудиторна под формата на самостоятелна работа (разработване на курсов проект и подготовката за изпита).

Кредити се присъждат само ако семестриалната (окончателната) оценка е равна или е по-висока от Среден 3.00, съгласно системата за натрупване и трансфер на кредити.

Специфични изисквания за включените в текущото оценяване задания.

Пример за теми за курсов проект:
• Тема 1: Да се разработи компютърна графика отразяваща точно избрана снимка.
• Тема 2: Да се разработи абстрактна компютърна графика.
• Тема 3: Да се разработи лого на фирма. • Тема 4: Да се разработи собствен шрифт на кирилица.

Изисквания към курсовата работа:
• Курсовата разработка трябва да отговаря на конкретната тема;
• Да е логически и съдържателно добре структурирана;
• Да обхваща основните аспекти на разглежданата проблематика;
• Да съдържа коректно цитиране на използваната литература;
• Да бъде предадена на хартиен и цифров носител.

Допълнителни материали

Тук са поместени някои галерии от изображения, които могат да бъдат използвани като примери за разработване на курсовите проекти по дисциплината "Компютърен дизайн":

Необходим софтуер:

Безплатни шрифтове: